НАЧИН РАДА


Loading…

Како би се испуњавала мисија и остварила визија ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ, програми које спроводимо (било да их финансирамо сопственим средствима или да конкуришемо за грантове) неопходно је да задовоље седам критеријума:

1) Идентификовање мерљивих циљева и сврхе;

2) Научна заснованост (Заснованост на доказима);

3) Modus operandi (Како се нешто ради – Метод имплементације);

4) Циљана популација(е);

5) Стручна оспособљеност (Знање и искуство кадрова за имплементацију);

6) Евалуација (Унапред одређени и мерљиви индикатори успешности);

7) Документовање.

 

In order to fulfill the mission and accomplish the vision of CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY, the programmes that we administer (weather self-financing or applying for grants), it is necessary for them to satisfy seven criteria:

 

1) Identifying objectives and purpose;

2) Scientific rational;

3) Modus operando (Method of implementation);

4) Target population(s);

5) Professional background (Knowledge and experience of the implementing staff);

6) Evaluation (In advance determined and measurable indicators of success);

7) Documentation.