ВИЗИЈА

Организација која учи, способна да на сваки изазов одговори оптималним иновативним решењем, које се прихвата као смерница и пример добре праксе.

Learning Organization, capable to respond to each challenge with an optimal and innovative solution, acceptable as a directive and an example of good practice.